Direcció tècnica

Lloc

Reconoixements

 

Aquesta demolició té la peculiaritat que en tractar-se d’un edifico del 1880, les parets són de pedra i tàpia, i en el projecte es va contemplar recuperar tota la pedra per a posteriorment aprofitar-la en la nova construcció.

D’aquesta manera es va poder recuperar part de la història d’aquest edifici tan emblemàtic per al poble.

URCOTEX ha utilitzat maquinària específica per al garbellat de la ruïna i així hem obtingut un material totalment aprofitable. És a dir, no sols s’han aprofitat les bitlles grans per a nova construcció de murs, sinó que s’han classificat unes graves 40-80mm i unes terres totalment netes d’impropis que l’ajuntament de Veciana aprofitarà per a adequació de l’entorn.

D’aquesta manera podem afirmar que ha resultant un projecte totalment eficient amb el medi ambient.

El projecte també ha contemplat la recuperació de dos arcs de pedra per a posterior muntatge. Per a poder dur a terme un desmuntatge acurat i garantir una futura reconstrucció s’han realitzat unes cimbres en fusta i s’ha numerat dovella a dovella, així com el lliurament de documentació gràfica.

Promotor: AJUNTAMENT DE VECIANA – PLAÇA RAMÓN SERVITJE, S/N 08289 VECIANA – ANOIA (BARCELONA)

Contacte: Alcalde, Jordi Servitje Turrull, 647.949.326; servitjetj@diba.cat

Direcció obra: Arquitecte, Miquel Raja, 609.741.569; mraja@coac.net

Inici obres: 02/092019

Fi obres: 27/09/2019