Direcció tècnica

Lloc

Reconoixements

Desmantellament de les instal·lacions en la de Quimidroga-QD2 en P.I. Zona Franca.

El projecte consistia en el desmantellament de 35 tancs d’emmagatzematge de diferents materials i tota la xarxa de canonades i elements auxiliars. La demolició de les cubetes de formigó armat i posterior farcit per a formació de nou paviment de 2100m2