Direcció tècnica

Lloc

Reconoixements

Demolició d’habitatge unifamiliar en Pedralbes, Barcelona.

El projecte d’enderrocament engloba la demolició de l’habitatge d’estructura metàl·lica, demolició decimentació, murs de contenció i moviment de terres per a preparació de les plataformes per a la nova construcció